EĞITİM Haber Girişi : 11 Kasım 2021 09:13

EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE DENİZ TÜKENİYOR!

İZMİR’in köklü eğitim kurumu Ege Üniversitesi, Eylül 2021’de Sayıştay'ın “2020 Denetim Raporu”na göre zor durumda. Raporda, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Hastaneleri için “Mali durumları her geçen gün kötüye gidiyor.Faaliyeti riske girebilir."

MAHİR DİNÇ

 

Sayıştay Başkanlığı, Ege Üniversitesi (E.Ü.) için 2018-2020 yılı hesaplarını kapsayan “2020 Yılı Denetim Raporu”nu internet sitesi üzerinden yayınladı.

 

Eylül 2021 tarihli 73 sayfalık raporda, 2020 Düzenlilik Denetim Raporu başlığı altında; Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ve Ege Üniversitesi Sosyal Tesisleri olmak üç kategori ayrı ayrı ele alındı.

 

Raporun Ege Üniversitesi ile ilgili bölümünde, halihazırda 17 fakülte, 4 yüksekokul,  9 Enstitü ve 10 meslek yüksek okulu bulunan kurumda, denetim görüşüne dayanak ve diğer bulgular şöyle sıralandı:

 

 • Takipteki bazı alacaklar için, ‘gelirlerden takipli alacaklar’ hesabının kullanılmaması.
 • Muhasebe birimler arası işlemler hesabının hatalı kullanılması.
 • Bilimsel projeler hesabı yardımcı defterinde kayıtlı tutarlar ile mali tablolardaki tutarların farklı olması.
 • İş avans ve kredileri hesabında kayıtlı bazı avansların, zamanında mahsup edilmemesi.
 • Kira gelirleri yardımcı defterinde yer alan tutarlar ile yılsonu mali tablolarında yer alan tutarların farklı olması.
 • Mali tablolarda kişi borçlarına ilişkin devir tutarlarının, tahakkuk servisi tarafından tutulan defter kaydından farklı olması.
 • Proje özel hesabındaki tutarın, banka hesaplarındaki tutarla uyuşmaması.
 • Uzun vadeli gelirlerden alacaklar hesabından,tahsilat kaynaklı çıkışlar olması.
 • Üniversiteye ait taşınmazların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmaması.
 • Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ile vakıf iştiraki şirkete yapılan kiralamalarda sorunlu hususların bulunması.
 • Kesin kabulü yapılmamış yapım işinin mevcut olması.
 • Üniversiteye ait bazı taşınmazların kiralanmasında hatalı ihale usulü uygulanması.
 • Kişilerden alacakların takip ve tahsilinin yeterli düzeyde yapılmaması;  zaman aşımı sürelerinin kayıtlarda anlaşılmaması.”

 

SOSYAL TESİSLER İŞLETME

ZARARI 2.3 MİLYON LİRA

 

Sayıştay raporunda Ege Üniversitesi’nin, özel bütçeli kamu idarelerinin tabi olduğu bütçe dışında, döner sermaye bütçesi ve sosyal tesisler işletmesi bütçelerinin de kaynakları arasında yer aldığı; sosyal tesis işletme bütçesinin 2020 mali yılını 2 milyon 326 bin 950 Lira 27 Kuruş zararla kapattığına dikkat çekildi. 

 

Yine Ege Üniversitesi tarafından 2020 yılı faaliyet raporunun hazırlandığı, ancak yönetmeliğe uygun olarak 2021 Şubat ayında bu raporun kamuoyuna açıklanmadığı tespiti yapıldı.

 

KİRA GELİRLERİ MEVZUATA

AYKIRI MUHASEBELEŞTİRİLİYOR

 

Üniversite kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu belirtilen raporda, Ege Üniversitesi 2020 Kira alacak bakiyelerinin bilanço ve kesin-geçici mizanında, 7.8 milyon lirayı bulan fark olduğu ve iki kayıt arasındaki farkın mevcudiyetini koruduğuna dikkat çekildi.

 

Mali tablolarda ve yardımcı defter kayıtlarında “Kişilerden alacaklar” kaleminde de, benzeri şekilde 292 bin 376 lira 84 kuruş fark olduğu; kayıtların hata barındırdığı ve gerekli hassasiyet-özen gösterilmeden tutulduğu kaydedildi.

 

KİRACI VAKIF, ÜNİVERSİTEYE KİRA ÖDEMEDİĞİ HALDE

ÜNİVERSİTE, VAKFI İHALEDEN YASAKLAMADI

 

 

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ile Vakıf İştiraki Şirkete yapılan kiralamalarda sorunlu hususlar bulunduğuna dikkat çekilen Ege Üniversitesi Sayıştay raporunda, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye vakıf iştiraki şirketin tek olarak girdiği ve usulen özel bütçeli üniversite gibi bir kurumun bu mülkler üzerinde tasarruf yetkisi olmamasına rağmen kiralama yaptığı belirtilerek, müstecir vakıf ve iştirakinin borçlarını ödemediği halde, ‘ihale yasaklısı ilan edilmeden yeniden ihaleye girebildiği’ ve üniversitenin halen toplam 2 milyon 680 bin 964 Lira 82 kuruş alacaklı olduğu vurgulandı.

 

Ege Üniversitesi Kampüsü alanı içerisinde,  üniversitenin vakıf ve iştiraki şirketinden, gecikme cezası, kira, KDV, elektrik, su gibi kalemlerde alacaklı olduğu tesisler ise şöyle: 

Otel Ege Sağlık, benzin istasyonu, hipermarket, merkez büro, tıbbi malzeme satış bürosu, tenis kafe, yüzme havuzu satış yeri, diş malzemesi satış yeri, hastane lokomotif büfe, tıp anestezi kliniği büfe, tıp fakültesi A-B amfi, fotokopi-kantin, hastane kantinleri, hemşirelik konteynır kafe.

 

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2020 Sayıştay raporunda ise, işletmenin dava ve icra safhasına aktarılmış alacaklarının, ilgili hesaplarda izlenmediği tespit edildi.

 

Buna göre dava konusu ve davası devam eden  11 milyon 545 bin üçyüzonbir Lira 34 Kuruş;  icra safhasındaki  12 milyon 490 bin üçyüzyetmişüç Lira  sekseniki Kuruş alacağın, 2020 yılı mali tablolarına yansıtılmadığı tespit edildi.

 

Öte yandan işletme tarafından edinilen makine ve cihazların, üniversite taşınır birimine devredilmemesinin,  Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırı olduğu not edildi.

 

HASTANE GEÇİCİ MALİ ÇÖZÜMLERLE

FAALİYETLERİNE DEVAM ETMİŞ

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin “kar etmesinin”, hastanenin mali durumundaki köklü bir iyileşmeye dayanmadığı  vurgulanan raporda, hastanenin kar/zarar durumundaki iyileşmenin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılan 401 milyon 311 bin 864 Liraya dayandığı ifade edildi.

 

“Geçici bir çözümle Hastane faaliyetlerinin devamının sağlandığı anlaşılmıştır”  denilen raporda şu tespitler yapıldı:

 

“Ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın, hastanedeki mali kötüleşme, girdi ve çıktı kalemlerinde denklik sağlanmadığı sürece devam edecektir. Aktarılan kaynağa rağmen, borç düzeyinde ciddi bir azalış yaşanmamıştır. Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi’nin mali yapısının güçlendirilmesi için hem kurum içi hem de kurum dışı tüm girişimlerin yapılması son derece önem arz etmektedir. Bu mali verilerle ve pandemi nedeniyle hasta sayısındaki azalışla birlikte değerlendirildiğinde hastane mali durumunun her geçen sene kötüye gittiği,  birim faaliyetlerinin, sürekli ve eksiksiz şekilde devamının riskli hale geldiği söylenebilir .”

 

SÜREKLİ VE DÜZENLİ ZAMLAR

GİDER ARTIŞLARINI KABARTIYOR

 

Tıbbi malzemeden ek ödemelere kadar birçok gider kalemine birçok gider kalemine sürekli ve düzenli olarak gelen ile bunların oluşturduğu gider artışlarını, Sağlık Uygulama Tebliğlerindeki fiyat artışlarının karşılayamadığı raporda altı çizilen tespitlerden oldu.

 

Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki duruma ilişkin mali değerlendirmelerin Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi için de aynı ifadelerle yapıldığı raporda, üniversitenin bu iki birimin yanı sıra bilanço verileri eksiye düşen ARGEFAR, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi gibi üç ayrı birimde de mali açıdan sıkıntılı bir sürece girildiği anlatıldı.